For English version, scroll further down.

Ved å handle i vår nettbutikk (twas.no) godtar du kjøpsvilkårene som er beskrevet nedenfor. Vilkårene gjelder private kunder som handler på nettet, og som er over 18 år (mindreårige må innhente foreldres godkjenning).

Ellers skal ethvert kjøp av TWASs produkter og tjenester oppfylle vilkårene som er oppført i følgende formelle standardtekst, med tillegg eller endringer skriftlig avtalt.

1. Bedriftsinformasjon

Things With a Story (TWAS) er et merke fra Play Products AS. Vi designer og produserer høykvalitets papirprodukter som notatbøker, kort, plakater, planleggere, esker og duftlys. Alle produktene våre produseres bærekraftig i Norge. I tillegg selger vi andre brands som vi føler passer inn i vårt univers.

Kontaktinformasjon:

Play Products AS (Org.nr. 919 751 649 MVA)

TWAS
Kirkegata 29
4006 Stavanger
Norge

shop@twas.no
+47 411 41 500

2. Bestilling

Når vi har mottatt bestillingen din, sender vi deg en e-postbekreftelse. Vennligst se gjennom denne bekreftelsen og kontakt oss via e-post hvis den ikke er i samsvar med bestillingen din. Så snart vi mottar bestillingen din, vil den totale kostnaden for kjøpet bli trukket fra kredittkortet ditt eller foretrukket betalingsalternativ. Forhandlere som velger faktura som betaling, blir ikke belastet på dette tidspunktet.

Selv om vi gjør vårt ytterste for å holde tilstrekkelig lager av oppførte varer, kan vi gå tom for visse produkter. Hvis vi er utsolgt på en vare du har bestilt, vil vi varsle deg via e-post slik at du kan endre eller kansellere bestillingen.

3. Priser og betaling

Prisene for privatkunder inkluderer merverdiavgift (MVA) og MVA vil bli oppført i kassen, sammen med eventuelle andre gebyrer for bestillingen din. Normalt sett er leveringskostnad 69 kr. Dette kan endres, og det vil også kunne være kampanjer med gratis frakt ved handel over et gitt beløp.

Forhandlere får gratis levering når de handler for mer enn 5000 NOK. Ellers koster levering for forhandlere fra kr 350 NOK, dette beløpet justeres avhengig av størrelsen på bestillingen din. Se også punkt 4 angående fraktkostnader.

Betaling skjer med kort (Visa, MasterCard eller American Express) via den sikre og krypterte betalingsløsningen Stripe. All kort- og transaksjonsinformasjon oppbevares i samsvar med kortselskapenes regelverk. For ytterligere detaljer henviser vi deg til vår personvernpolicy.

Forhandlere kan velge å betale med faktura og vil få dette sendt til e-postadressen når produktene sendes.

Alle prisene i butikken vår er gitt i NOK. Kortutstederen din vil bestemme valutakursen som skal gjelde for transaksjonen. Bestillingssummen inkluderer leveringskostnader, men tar ikke hensyn til lokale avgifter eller tollgebyrer for leveranser utenfor Norge. Slike gebyrer er kundens ansvar.

4. Levering

Levering vil bli gjort til adressen som er oppgitt i bestillingsbekreftelsen eller til et postkontor i nærheten. Alle produktene våre sendes via Nasjonal posttjeneste, og forsendelsene våre forlater oss normalt innen to virkedager etter at de er behandlet.

Eventuelle lokale avgifter eller tollgebyrer for leveranser utenfor Norge er kundens ansvar.

Vi tilbyr gratis hjemkjøring i Stavanger og Randaberg kommune – til følgende postnumre;  4005-4029, 4031-4034, 4041-4052, 4055-4058, 4070-4073, 4077, 4083, 4085.

5. Skader under transport

Hvis varene blir skadet under transport, kan du hente og fylle ut et skadeskjema på postkontoret ditt. Varene må deretter returneres til oss i originalemballasjen sammen med skjemaet, før vi kan sende deg erstatningsprodukter. I henhold til norsk lov må produktene returneres til oss innen rimelig tid, og innen 10 virkedager fra det tidspunktet du har hentet pakken. I tillegg kan du sende oss en e-post med forklaring på situasjonen. Dette vil forenkle prosessen og bli mer effektiv for både deg og oss.

6. Uhentede pakker

Hvis du ikke henter pakken fra postkontoret ditt innen 14 dager etter ankomst, vil den bli returnert til oss. Du vil motta et varsel når pakken ankommer, og du vil motta en påminnelse noen dager senere. Uoppkrevde pakker vil ikke bli refundert.

7. Returer og angrerett

Hvis produktene viser seg å ha feil, ikke oppfyller forventningene dine, eller hvis du bestemmer deg for å kansellere bestillingen, vennligst gi oss beskjed så snart som mulig og innen 14 dager etter mottak. Du har da rett til å få reparert, erstattet eller kansellert produktene.

I henhold til norsk lov har du rett til å trekke tilbake bestillingen innen 14 dager etter at du har mottatt produktene. Du kan laste ned og fylle ut skjemaet Angrerettskjema (kun på norsk) som skal returneres sammen med produktene, eller lese mer om denne loven på Forbrukerrådet. Ved kansellering er det kundens ansvar å returnere varene til oss og dekke kostnadene ved dette før vi kan utstede en refusjon.

All retur må sendes til Play Products AS, TWAS, Kirkegata 29, 4006 Stavanger, Norge.

____________

English version

By purchasing at our online store (twas.no) you accept the purchase terms outlined below. The terms apply to private customers shopping online that are over 18 years of age (minors must obtain parent’s approval).

Otherwise, any purchase of TWAS’s products and services shall comply with the conditions listed in the following formal standard text, with any additions or changes agreed upon in writing.

1. Corporate Information

Things With a Story (TWAS) is a brand of Play Products AS. We design and produce high quality paper products such as notebooks, cards, posters and boxes. All of our products are sustainably made in Norway.

Contact details:

Play Products AS (Org.no. NO 919 751 649 VAT)
TWAS
Kirkegata 29
4006 Stavanger
Norway

shop@twas.no
+47 411 41 500

2. Ordering

Once we receive your order we will send you an email confirmation. Please review this confirmation and contact us by email if it is not in accordance with your order. As soon as we receive your order, the total charge of your purchase will be held against your credit card or preferred payment option. Resellers that choose invoice as payment will not be charged at this point.

Although we make every effort to keep sufficient stock of items listed, occasionally we do run out of certain products. If we are out of stock on an item that you’ve ordered, we will notify you via email so that you can change or cancel the order.

3. Prices & Payment

The prices for private customers are inclusive of MVA (VAT) and the amount of MVA (VAT) will be listed during the checkout process together with any other possible fees for your order. Normally delivery costs are 69 NOK. At times there will be campaigns where delivery is free, if you shop for a certain amount.

Resellers will receive free delivery when shopping for more than 5000 NOK. Otherwise, delivery for resellers costs from 350 NOK, but this amount will be adjusted depending on the size of your order.

Payment is made by card (Visa, MasterCard or American Express) via the secure and encrypted payment solution Stripe. All card and transaction information is kept in accordance with the card companies’ regulations. For further details, we refer you to our privacy policy.

Resellers can choose to pay by invoice and will get this sent to their email address when the products are shipped.

All the prices in our store are given in NOK. Your card issuer will determine the foreign exchange rate to apply to the transaction. The order total includes delivery costs, but does not take into account any local taxes or customs charges for deliveries outside of Norway. These kinds of fees are the responsibility of the customer.

4. Delivery

Delivery will be made to the address stated in your order confirmation or to a Post office nearby. All of our products are sent via the Norwegian National Mail Service, and our shipments normally leave us within two working days after being processed.

Any local taxes or customs charges for deliveries outside of Norway are the responsibility of the customer.

5. Damage During Transportation

If the goods are damaged during transportation, please obtain and fill out a damage form at your mail office. The goods must then be returned to us in their original packaging together with the form, before we can send you replacement products. According to Norwegian law, the products must be returned to us within a reasonable time, and within 10 working days from the time you have collected the package. Additionally, you can send us an email explaining the situation. This will simplify the process and be more efficient for both you and us.

6. Unclaimed Packages

If you do not collect the package from your mail office within 14 days of its arrival, it will be returned to us. You will receive a notification when the package arrives, and you will receive a reminder a few days later. Unclaimed packages will not be refunded.

7. Returns & Right of Withdrawal

If the products turn out to have any faults, do not meet your expectations, or you decide to cancel your order, please notify us as soon as possible and within 14 days of receiving them. You will then have the right to have the products repaired, replaced, or your order cancelled.

According to Norwegian law, you have the right to withdraw your order within 14 days of receiving the products. You can download and fill out the form Angrerettskjema (only in Norwegian) to be returned together with the products, or read more about this law at Forbrukerrådet. Upon cancellation it is the customer’s responsibility to return the goods to us and to cover the costs of this, before we can issue a refund.

All returns must be sent to Play Products AS, TWAS, Kirkegata 29, 4006 Stavanger, Norway.